Danh sách dưới đây là toàn bộ tổng kết về các phép toán tử được dùng trong ngôn ngữ lập trình Java.

Toán tử dùng cho phép gán đơn giản:

Đối với trường hợp này, ta sẽ dùng dấu = (đọc là dấu bằng).

Toán tử dùng cho việc tính toán các phép toán học:

+ dùng trong trường hợp cần thực hiện phép cộng (đồng thời cũng được dùng trong trường hợp nối chuỗi)

– dùng khi cần tính phép toán trừ.

* là toán tử cần đến khi tính phép nhân.

/ là phép chia đơn giản bình thường.

% là toán tử rất thú vị, dùng để thực hiện phép chia lấy dư.

Giả sử có ai đó hỏi bạn, có chàng trai cầm 5 quả cam mà đem đi chia cho 3 cô bạn gái thì anh chàng đó còn lại mấy quả. Ta loại bỏ trường hợp anh này thiên vị (hay ưu ái) một cô nào đó mà chia nhiều hơn 1 quả cho cô ta, thì số cam còn lại trên tay anh này sẽ là 2. Điều này có nghĩa là mỗi cô sẽ được 1 quả thôi.

Phép chia lấy dư (Remainder Operator) thú vị ở chỗ là nó không cho bạn kết quả là con số 1, mà trả về trên màn hình con số 2. Bởi vì lấy dư, thì chỉ cần xuất ra màn hình máy tính con số dư ra là đủ rồi.

Toán tử một ngôi:

+ ở đây không phải là phép cộng tôi vừa đề cập ở trên nhé. Không nên có sự lầm lẫn. hihi

Phép + ở trong toán tử một ngôi này sẽ hiệu dụng cho các số âm. Có nghĩa là, nếu bạn có số -10, thì khi dùng toán tử + này, con số xuất ra màn hình sẽ là số 10 dương. Không phải 10 âm.

Còn với toán tử – thì ngược lại thôi. Bạn xuất ra một con số dương, nhưng vì một yêu cầu nào đó trong vấn đề bạn đang cần giải quyết phải chuyển nó thành số âm, thì cứ thêm vào dấu – này phía trước.

++ thì thú vị hơn. Nó là phép toán cho phép bạn tăng một giá trị so với giá trị khởi tạo ban đầu. Ví dụ nhen, ta có một cái biến tên là Diem (Điểm) với khai báo bằng 9. Nhưng vì 9 thì chưa đã, tôi muốn 10 điểm cơ. Nên tôi quyết định cộng thêm cho biến Diem một điểm nữa, thì tớ xài toán tử ++.

Vậy với — thì sao? Là ngược lại của ++ thôi. Biến Diem đang là 9 mà dùng phép toán này, thì sẽ bị lùi đi 1 điểm. Tùy số lần bạn sử dụng toán tử — này mà nó bị lùi đi bao nhiêu điểm. Bạn dùng một lần, nó lùi đi 1 điểm, bạn dùng 2 lần, nó lùi đi 2 điểm,…

Phép toán ! là phép cuối cùng trong nhóm này. Nó được người học lập trình hiểu là phủ định. Phủ định chứ không phải phũ phàng.

Phép này dùng trong các bài toán luận lý (logic đấy) thì sẽ hiểu được vấn đề nay. Luận lý trong lập trình tiêu biểu nhất là true và false. Nếu tôi nói biến DiChoi (Đi Chơi) là true, có nghĩa là một hồi nữa tôi đi chơi thật. Nhưng trước khi xuất ra true trên màn hình, tôi lại lỡ dại thêm một dấu ! trước biến DiChoi, thì kết quả là false, tức là tôi phải ở nhà. hic hic

Toán tử so sánh:

== nghĩa là so sánh bằng nhau. 9 == 9 là một chân lý.

!= thì hai đứa cần so sánh không được bằng nhau. 8 !=9 cũng là một điều không thể sai.

> là phép so sánh lớn hơn. 9 > 8 mà bảo tầm bậy là đi đi, hai ta không còn gì để nói cả.

>= là so sánh lớn hơn hoặc bằng. 8 >= 8 là đúng hay sai? Mở NetBeans và code vài dòng Java ngay sẽ hiểu. NetBeans tôi đã chỉ ở bài 1 và bài 2 rồi đấy.

< là phép bé hơn. 7 < 8 là chính xác!

<= thì hiểu là so sánh bé hơn hoặc bằng. Mở NetBeans thử ngay.

Toán tử điều kiện:

Toán tử điều kiện phần nhiều hay được sử dụng trong khi so sánh ở mệnh đề If (Nếu).

Khi cần nói 5=5 và 9 > 8 thì biểu diễn là:

5==5 && 9 > 8

Còn nếu nói 4 > 3 hoặc 10 khác 9 thì trong Java sẽ viết là:

4 > 3 || 10 != 9

Toán tử so sánh Type:

instanceof là một toán tử đặc biệt mà khi nắm được lập trình hướng đối tượng thì bạn mới hiểu được nó.

Ở đây ta chỉ hiểu đơn giản, instanceof sẽ trả về true hoặc false. Nếu dùng instanceof với biến nào mà có giá trị null (rỗng) thì kết quả nhận được sẽ là false. Còn các trường hợp xuất ra true, thì khi tới bài hướng đối tượng, ta sẽ rõ hơn.

Toán tử trên bit

Đây là các toán tử tôi chưa học qua, cũng thấy rất ít người dùng nên tôi chỉ viết ra đây bản tiếng Anh, bạn cần thì tham khảo chứ tôi không dịch nhé.

~       Unary bitwise complement

<<      Signed left shift

>>      Signed right shift

>>>     Unsigned right shift

&       Bitwise AND

^       Bitwise exclusive OR

|       Bitwise inclusive OR

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com