Giả thiết đặt ra là có một cái form đơn giản, với 1 label và 1 button. Tôi muốn nhấn button lần đầu thì nó chuyển Text của label sang dòng chữ “Hello Thương”, nhấn lần thứ 2 thì nó chuyển Text của label tiếp tục sang “Chào lần 2 nè”. Nhấn lần 3 nó quay lại lần 1 và tương tự như thế.

bool check = true;
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if(check)
{
label1.Text = “Xin chào Thương!”;
check = false;
}
else
{
label1.Text = “Chào lần 2 nè!”;
check = true;
}
}