Giả sử có một textbox và một button. Kiểm tra nếu textbox rỗng thì khi nhấn enter hoặc nhấn vào button, nó sẽ hiển thị lên thông báo “Chưa nhập kìa bạn!”, còn nếu nhập rồi thì nó sẽ xuất câu “Bạn vừa nhập: ” kèm nội dung textbox vừa gõ ra MessageBox.

private void textBox1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
if (e.KeyCode == Keys.Enter)
button1.PerformClick();

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if(string.IsNullOrEmpty(textBox1.Text))
{
MessageBox.Show(“Chưa nhập kìa bạn!”);
}
else
{
MessageBox.Show(“Bạn vừa nhập: ” + textBox1.Text);
}
}