Để tạo ra được một ứng dụng Java hữu ích và được nhiều người sử dụng, đòi hỏi bạn phải biết làm việc với nhiều kiểu dữ liệu lưu trữ khác nhau. Đầu tiên ta sẽ đi qua kiểu dữ liệu rất phổ biến: kiểu int.

int là viết tắt của từ integer, tức là số nguyên. int bao gồm tất cả số nguyên âm và nguyên dương, bao hàm cả số 0. Nó có thể được dùng để biểu diễn số liệu thống kê lượt người truy cập website hoặc đếm số lượng ngôn ngữ lập trình mà bạn biết và học được chẳng hạn.

Giá trị của kiểu int chỉ nằm trong khoảng -2,147,483,648 và 2,147,483,647.

Để hiểu rõ, ta cùng xem đoạn code bên dưới.  Bạn có thể thay giá trị hiện tại nằm trong () của dòng System.out.println(7); bằng một giá trị khác tuỳ ý. Nhưng lưu ý, kiểu int không cần bỏ trong ngoặc kép. Nếu bạn bỏ một con số trong ngoặc kép, nó sẽ trả về giá trị chuỗi mà thôi. Đó là phạm vi của bài học sau này.

public class DataTypes {
public static void main(String[] args) {

          System.out.println(7);

    }
}