Lấy một ví dụ đơn giản như sau. Ta có hai directory tên là a và b để trên Desktop. Trong A tôi có tạo một text file là cat.txt và trong B tôi tạo một text file khác là dog.txt.

Screenshot from 2017-05-04 20-50-10.png

Bỗng một ngày, tôi để lạc con chuột ở đâu chưa kiếm ra, mà touchpad thì quá chậm chạp để thao tác. Lúc này, tôi đành phải nhờ tới Terminal trong Ubuntu hỗ trợ.

Nếu tôi đứng ở vị trí là Desktop (~/Desktop/) thì tôi sẽ dùng lệnh cp như sau:

~/Desktop$ cp a/cat.txt b/

Screenshot from 2017-05-04 20-44-34.png

Sau đó tôi vào trong b kiểm tra thì thấy cat.txt đã vào rồi.

Screenshot from 2017-05-04 20-49-51.png

Vậy nếu tôi vào hẳn bên trong a và muốn copy file cat.txt sang b directory thì làm thế nào? Lúc này lệnh sẽ có chút biến đổi.

~/Desktop/a$ cp cat.txt ../b

Screenshot from 2017-05-04 20-52-44.png

Kết quả vẫn thành công!

Screenshot from 2017-05-04 20-58-00

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com