1.Trình bày thuật toán Vương Hạo.

Bước 1: Phát biểu lại giả thuyết và kết luận của bài toán dưới dạng chuẩn sau:

  GT1, GT2, …, GTn ® KL1, KL2, … KLm

Trong đó các GTi và KLj được xây dựng từ các biến mệnh đề và các phép toán:  a1

Bước 2: Chuyển vế các GTi và KLj có dạng phủ định.

Bước 3: Thay dấu “∧” ở trong GTi và dấu “∨” ở trong KLj bằng dấu “,

Bước 4: Nếu dòng hiện hành có một trong hai dạng sau:

+ Dạng 1:1

Thì thay bằng 2 dòng:2.png

+Dạng 2:3

Thì thay bằng 2 dòng:4

Bước 5: Nếu một dòng được chứng minh: nếu tồn tại chung một mệnh đề ở cả 2 vế thì coi như đúng.

Bước 6:

+ Nếu một dòng không còn dấu liên kết tuyển và hội mà cả ở hai vế đều không có chung biến mệnh đề nào thì dòng đó không được chứng minh.

+ Một vấn đề được giải quyết một cách trọn vẹn nếu mọi dòng dẫn xuất từ dạng chuẩn được chứng minh.

Lưu ý:

Từ bước 2 đến bước 4 không cần làm theo thứ tự.

2. Các công thức cần nhớ:

5.PNG

6.PNG

7.PNG

8.PNG

3. Giải bài tập bằng thuật toán Vương Hạo (Xem bài viết)

 

NGUYỄN THỊ YẾN NHI

nguyennhipuka@gmail.com