Để có thể remote Ubuntu trong môi trường Windows, cụ thể ở bài viết này ta minh hoạ trên Windows 10 và Ubuntu 17.04 đều là bản 64 bit, thì cần cài đặt ở phía Ubuntu công cụ xRDP. Nhưng trước khi tiến hành các công việc, ta cần phải cập nhật mọi thứ lên bản mới nhất bằng lệnh sau. Mở Terminal của Ubuntu lên và gõ vào:

sudo apt-get update

Screenshot from 2017-05-07 21-46-22.png

1. Sau khi đã đăng nhập vào Ubuntu thành công, ta nhấn ba phím tổ hợp Ctrl + Alt + T để mở Terminal lên. Sau đó, gõ vào sudo apt-get install xrdp, nhấn Enter để thực thi.

Screenshot from 2017-05-07 21-46-52.png

2. Sau khi cài đặt thành công xRDP, ta cài tiếp xfce4 bằng lệnh sau: sudo apt-get install xfce4

Screenshot from 2017-05-07 21-51-36.png

3. Mặc định thì xRDP không tự chạy được. Do đó, ta sẽ hiệu chỉnh một ít trong code của nó để cấu hình. Gõ vào Terminal lệnh này: echo xfce4-session >~/.xsession

4. Bây giờ gõ tiếp: sudo nano /etc/xrdp/startwm.sh

Screenshot from 2017-05-07 22-10-36.png

5. Thêm vào ở cuối file ta vừa mở trong nano ra dòng này: startxfce4 và nhấn Ctrl + O để lưu lại. Sau khi đóng file này lại, ta chạy thêm lệnh này để khởi động lại xRDP: sudo service xrdp restart.

6. Trong Windows 10, bạn gõ vào Run dòng lệnh mstsc và Enter. Sau đó nhập vào địa chỉ IP của máy Ubuntu. Sau khi nhấn Connect, bạn sẽ remote thành công tới máy Ubuntu ngay lập tức.

Capture.PNG
Nhấn Windows + R để mở Run và gõ vào mstsc để mở Remote Desktop Connection

Capture1.PNG
Nhập địa chỉ IP của máy cần remote tới vào đây

Lưu ý: Tài khoản đăng nhập khi remote là tài khoản của máy Ubuntu đó.

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com