Sau đây là một số đề tham khảo. Bạn có thể tự giải nó để nâng cao khả năng của mình.

Dùng giải thuật Robinson, Vương Hạo giải các bài sau: 

Bài 1: Chứng minh rằng p → q , q → r suy ra p → r

Bài 2:Chứng minh rằng (a ∧ b) → c, (b ∧ c) → d, ¬ d suy ra a → b

Bài 3:Chứng minh rằng (a ∧ b) → c, (b ∧ c) → d, ¬ d suy ra a → ¬ b

Bài 4:Chứng minh rằng p → q , q → r, r → t, p suy ra t → u

Bài 5:Chứng minh rằng p → q , q → r, r → t, p suy ra u → t

Bài 6:Chứng minh rằng p → q , q → r, r → s, p suy ra p ∧ s

Bài 7:Chứng minh rằng (a ∧ b) → c, (b ∧ c) → d, a ∧ b suy ra d

Bài 8:Chứng minh rằng (a ∧ b) → c, (b ∧ c) → d, a , b suy ra d

Bài 9:Chứng minh rằng (¬p ∨q) ∧ (¬q ∨ r) ∧ (¬r ∨ s) ∧ (¬u ∨ ¬s ) → ¬p ∨ ¬u

Bài 10: Chứng minh rằng ¬q ∧ (¬p ∨ q) → ¬(p ∧ s)

Bài 11: Cho {(a ∧ b)→c, (b ∧ c)→d, (a ∧ b)}. Hỏi d ?

Bài 11:Cho {a→b v d, d→e ∧ f, e ∧ a → ┐b}. Hỏi a→ d?

Bài 12: Cho {(a ∧ b)→c,(b ∧ c)→d,┐d}. Hỏi rằng a→b ?

Bài 13:CM từ {(p ∧ q) →r, ( q ∧ r) →s, ┐s}. Hỏi p→ ┐q ?

Bài 14:Cho { ┐p v q , ┐q v r , ┐r v s, ┐u v ┐s}. Hỏi ┐p, ┐u

Bài 15:Cho {a→b, a→c v e, b ∧c → d, e→f, f v d →g, a}. Hỏi g?

Bài 16: CMR (¬p ∨q) ∧ (¬q ∨ r) ∧ (¬r ∨ s) ∧ (¬u ∨ ¬s ) → ¬p ∨ ¬u

Chúc các bạn thành công!

NGUYỄN THỊ YẾN NHI

nguyennhipuka@gmail.com