Một ứng dụng nhỏ của hàm strrev() trong PHP. Ở bài đầu tiên này, tôi dùng để đọc file text nội dung cần lấy ra, sau đó xuất ra kết quả encrypt và decrypt. Cách này thích hợp cho những đoạn mã hoá dài.

https://github.com/votinhthuong/Reverse_String_PHP

Còn ở bài này, cũng là đảo chuỗi, nhưng tôi cho nhập trực tiếp trên form, thích hợp cho những câu mã hoá ngắn ngắn.

https://github.com/votinhthuong/Reverse_String_PHP_with_Form_Input

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com