BÀI 1:  Dựa vào bảng mô tả, hãy rút ra tập luật.

Bai_Tap_Quinlan_bai2

 

ID3_BAI1_1PNGID3_BAI1_2ID3_BAI1_3ID3_BAI1_4ID3_BAI1_5

Sau khi xây dựng cây, ta có thể rút ra các luật tương ứng bằng cách duyệt các đường đi trên cây từ nút gốc đến nút lá, mỗi đường đi ứng với một luật:

Vậy ta có tập luật:

IF Quốc tịch = Pháp THEN Nhóm = A;

IF Quốc tịch = Ý THEN Nhóm = B;

IF Quốc tịch = Đức AND Gia cảnh = Độc thân THEN Nhóm = A;

IF Quốc tịch = Đức AND Gia cảnh = Có gia đình THEN Nhóm = B;

 

Từ tập luật ta có thể suy ra:

Người có vóc dáng nhỏ,mang quốc tịch Pháp, có gia đình thì thuộc nhóm A

nguyennhipuka@gmail.com

NGUYỄN THỊ YẾN NHI