Từ bây giờ, mình sẽ mở ra thêm một chuyên mục mới: Android development!

Tất cả các bài viết trong đây, đều chú trọng tới tính thực tế, làm là được. Tất cả đều được viết lại sau những kiểm nghiệm thực tế bằng cách làm các bài lab rồi tác giả mới viết.

Cám ơn!