Với ngôn ngữ C#, ta có thể gọi và chạy một chương trình bất kỳ bằng cách sử dụng lớp Process của nó. Trong lớp Process của C#, nó được tích hợp một phương thức tĩnh gọi là Start với tham số truyền vào là tên của chương trình cần gọi. Cụ thể, ta minh họa bằng cách thực thi chương trình Notepad của Windows bằng ngôn ngữ C# chỉ với vài dòng code đơn giản như sau.

Đầu tiên, để tránh viết dài dòng, ta nên khai báo thư viện Diagnostics trước tiên.

using System.Diagnotics;

Tiếp tục, để tiện việc thay đổi tên chương trình cần gọi, ta có thể khai báo rời ra một biến hằng dạng chuỗi, hoặc có thể khai báo trực tiếp vào trong phương thức Start đều được.

const string ProgramPath = “Notepad”;

Process.Start(ProgramPath );

Console.Readline();

Chương trình khi khởi chạy sẽ gọi Notepad lên cho ta sử dụng. Tuy nhiên, nếu muốn sử dụng nâng cao hơn, thay vì chỉ gọi chương trình Notepad đơn thuần, mà tạo hẳn ra một tập tin text document và mở bằng Notepad, thì có thể làm theo cách sau.

Với yêu cầu này, ta có thể sử dụng một overload của phương thức Start, trong đó chấp nhận một object ProcessStartInfo.

const string ProgramPath = “Notepad”;

Process.Start(new ProcessStartInfo

{

Filename = ProgramPath,

Arguments = @”C:\VoTinhThuong.txt”

} );

Console.Readline();

Lúc này, khi chương trình khởi chạy, sẽ có 2 trường hợp xảy ra. Nếu đã tồn tại tập tin text có tên như trong code khai báo, chương trình sẽ mở lên. Ngược lại, chương trình Notepad sẽ báo rằng không tìm thấy tập tin này, đồng thời hỏi bạn có muốn tạo ra không. Bấm chọn Yes để xác nhận.

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com