Tôi quyết định năm nay tôi phải biết tiếng Nhật. Bằng mọi giá phải thuộc được 2 bảng chữ cái Hiragana và Katakana ! Tôi bỏ phí quá nhiều cơ hội rồi.

Mặc dù tôi không biết tốn bao lâu mới đọc, viết thành thạo chữ cái, nhưng lần này quyết tâm!!!