Đây là một kiểu liệt kê trong C#. Giá trị con của nó bao gồm từ Monday tới Sunday.

Có 2 cách sử dụng tiêu biểu của kiểu liệt kê này.

Cách 1: Xác định xem một ngày cụ thể ta thắc mắc có phải là thứ n (n = Monday tới Sunday) hay không?

Với cách này, giá trị trả về sẽ là dạng luận lý true hoặc false tùy vào thứ n ta hỏi nó. Nếu thứ n ta hỏi trong mệnh đề if() là sai thì nó sẽ trả về false, ngược lại sẽ là true.

Ví dụ: Tôi nghi ngờ không biết phải ngày 17 tháng 1 năm 2018 là thứ Tư hay không? Tôi sẽ code như sau:

DateTime dt = new DateTime(2018, 1, 17);
if (dt.DayOfWeek == DayOfWeek.Wednesday)
Console.WriteLine(“true”);
else
Console.WriteLine(“false”);

Nếu đúng thực tế như trong lịch, ngày 17 tháng 1 năm 2018 là thứ Tư, thì sẽ là giá trị true, ngược lại là false.

Có thể code theo kiểu đơn giản hơn:

DateTime dt = new DateTime(2018, 1, 17);

Console.WriteLine(“{0:d} is Wednesday? {1}”, dt, dt.DayOfWeek == DayOfWeek.Wednesday);

Chỉ 1 dòng là ra ngay!

Cách 2: Tra cứu xem ngày bất kỳ là thứ mấy trong tuần.

Với trường hợp này, giá trị trả về sẽ là từ Monday tới Sunday, tùy vào ngày cần xác định.

Tôi không cần phải giả định hay nghi ngờ gì nữa. Chỉ việc để kiểu liệt kê này xác định là biết ngay.

Ví dụ:

DateTime dt = new DateTime(2018, 1, 17);

Console.WriteLine(“The day of {0:d} is {1}.”, dt, dt.DayOfWeek);

Nó sẽ cho biết ngày ta cần tra là thứ Tư, như trong ví dụ trên.

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com