Ghi chú buổi học 1 – 4 chữ cái mỗi ngày. Do học 2 ngày rồi mới ghi nên bài này tới 8 chữ.

あ ― a

い    ― i

う    ― u

え    ― e

お    ― o

============================================================================

か    ― ka

き    ― ki

く    ― ku

け    ― ke

こ    ― ko

Trước mắt mới chỉ học được 8 chữ này thôi. Mỗi ngày 4 chữ, cứ thế tà tà tới hết bảng chữ cái Hiragana. Chỉ thắc mắc chỗ chữ き thôi. Không hiểu sao trong tài liệu học nó viết kiểu khác, mà đánh máy với search trên mạng lại thấy chỉ viết kiểu き này???