Ăn chắc mặc bền. Hôm qua ôm 8 chữ mới cùng một lúc, loạn cả lên.

は – ha

ひ – hi

ふ – fu

へ – he

ほ – ho

Chữ ふ viết tay muốn khùng luôn =))) Nét nhiều mà gặp chữ xấu, như mớ mưa phùn lất phất =))))