Vậy là sau cùng, chặng đường sinh viên đã chấm hết.

Ngày 19, tháng Mười, năm 2018 diễn ra lễ tốt nghiệp cho khóa của mình. Ra trường đúng hạn. Hình chụp gần như không có tấm nào =))))

Cũng muốn lại và ngỏ lời chụp với nhau một tấm kỷ niệm lắm nhưng chân cứ đứng mãi ở hành lang nhìn xuống không bước tới…