Introduction to Azure compute

FireShot Capture 74 - Introduction to Azure compute - Learn _ - https___docs.microsoft.com_en-us_3.png

Thời gian học: 34 phút, 7 bài học.

Điểm lại các dịch vụ điện toán của Azure và khám phá cách chúng giải quyết các bài toán kinh doanh thực tế.

Nội dung cụ thể:

  • Xác định được các tùy chọn điện toán Azure.
  • Lựa chọn được các tùy chọn điện toán sẽ giải quyết được bài toán kinh tế đúng với thực tế của bạn nhất.

Điều kiện tiên quyết:

Không.

Mô-đun này gồm 7 bài học nhỏ trong nó:

¦ Tổng quan.

¦ Các khái niệm thực tế của điện toán Azure.

¦ Khám phá máy ảo Azure.

¦ Khám phá Container trong Azure.

¦ Khám phá dịch vụ ứng dụng của Azure.

¦ Khám phá điện toán phi vật lý của Azure.

¦ Tổng kết.

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com