FireShot Capture 73 - Tour Azure services and features - Lea_ - https___docs.microsoft.com_en-us_2.png

Tour Azure services and features

Thời gian học: 1 giờ 29 phút, 11 bài học.

Tạo một tài khoản Azure, khám phá các dịch vụ có sẵn và tùy chỉnh trang thông tin.

Nội dung cụ thể:

  • Tạo một tài khoản Azure.
  • Điều hướng cho cổng thông tin chung của Azure.
  • Tùy chỉnh trang điều khiển của Azure.

Điều kiện tiên quyết:

  • Có kiến thức cơ bản về điện toán đám mây và các mô hình của nó.
  • Một thẻ thanh toán quốc tế trả trước còn hiệu lực để đăng ký tài khoản Azure.

Mô-đun này gồm 11 bài học nhỏ trong nó:

¦ Giới thiệu các dịch vụ và tính năng của Azure.

¦ Khám phá các dịch vụ của Azure.

¦ Khu vực, địa lý và các khu vực sẵn có.

¦ Các tùy chọn cho tài khoản Azure.

¦ Luyện tập – Tạo một tài khoản Azure.

¦ Điều hướng cổng thông tin.

¦ Luyện tập – Trải nghiệm thực tế.

¦ Luyện tập – Sử dụng cổng thông tin của Azure.

¦ Bảng điều khiển của trang thông tin Azure.

¦ Luyện tập – Tùy chỉnh bảng điều khiển.

¦ Tổng kết.

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com