Introduction to security in Azure

FireShot Capture 77 - Introduction to security in Azure - Le_ - https___docs.microsoft.com_en-us_6.png

Thời gian học: 38 phút, 6 bài học.

Thảo luận về các khái niệm cơ bản về việc bảo vệ hạ tầng và dữ liệu của bạn khi hoạt động trên đám mây. Hiểu được trách nhiệm của bạn và của Azure sẽ cung cấp cho bạn.

Nội dung cụ thể:

  • Tìm hiểu cách trách nhiệm bảo mật được chia sẻ với Azure.
  • Tìm hiểu cách quản lý danh tính cung cấp bảo vệ, ngay cả bên ngoài mạng của bạn.
  • Tìm hiểu cách các khả năng mã hóa được tích hợp trong Azure có thể bảo vệ dữ liệu của bạn.
  • Tìm hiểu cách bảo vệ mạng và mạng ảo của bạn.

Điều kiện tiên quyết:

Không.

Mô-đun này gồm 6 bài học nhỏ trong nó:

¦ Tổng quan.

¦ Bảo mật đám mây là trách nhiệm được chia sẻ từ cả hai phía.

¦ Định danh và truy cập.

¦ Mã hóa.

¦ Bảo vệ hệ thống mạng của bạn.

¦ Tổng kết.

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com