Với đoạn script ngắn này, ta có thể dễ dàng tạo hàng loạt recipient trong Exchange Server một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Nhưng trước tiên, để chạy được đoạn code Powershell này, ta phải thêm vào một module nhỏ trước:

Add-PSSnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.SnapIn;

Kỹ thuật này tham khảo tại đây:

https://www.faqforge.com/microsoft-exchange-server-2016/new-mailbox-term-new-mailbox-not-recognized-name-cmdlet-function-script-file-operable-program/

Tiếp tục, phải tạo một file dữ liệu người dùng sẽ tạo mailbox theo cú pháp sau:

Alias,Firstname, Lastname,Name,UPN,OUpath,MBDB,password

Sau đó, trong file ps1 để chạy lệnh, ta phải chỉ đường dẫn cụ thể về nơi chứa file CSV.

$users = Import-CSV “C:\bulk_users_mailbox.csv” 

Đoạn code đầy đủ:

https://github.com/votinhthuong/Bulk-user-mailbox-creation-from-CSV

Sau cùng, tiến hành Run trong Powershell và xem kết quả ở menu Recipients của Exchange Admin Center.

Tham khảo và có đọc thêm comment góp ý để code có thể chạy được, bao gồm:

– Thêm vào trước đó một module:

Add-PSSnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.SnapIn;

– Nhích dấu “{” lên ngay sau foreach.

– Bên trong lệnh New-Mailbox, biến -MBDB ban đầu đổi thành -Database thì code mới chạy được.

Tham khảo: https://gallery.technet.microsoft.com/office/Bulk-user-mailbox-creation-ea47cd96

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com