Trong Exchange Server, làm sao có thể xem được một lần toàn bộ các mailbox trong hệ thống với thông tin về kích thước của nó?

Get-Mailbox | Get-MailboxStatistics | Add-Member -MemberType ScriptProperty -Name TotalItemSizeinMB -Value {$this.totalitemsize.value.ToMB()} -PassThru | select-object DisplayName, TotalItem* | Export-csv C:\allMailboxSize.csv -NoTypeInformation

Tham khảo bài viết:

https://blogs.technet.microsoft.com/gary/2010/02/19/the-get-mailboxstatistics-cmdlet-the-totalitemsize-property-and-that-pesky-little-b/

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com