Câu lệnh dùng để liệt kê toàn bộ cấu trúc thư mục hiện hành của tất cả các mailbox người dùng trong hệ thống, kèm với thông tin về số lượng item có trong thư mục đó, kích thước của thư mục.

Get-Mailbox | Select-Object alias | foreach-object {Get-MailboxFolderStatistics -Identity $_.alias | select-object Identity, ItemsInFolder, FolderSize} | Export-csv c:\Stats.csv -NoTypeInformation

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com