Để thuận tiện trong quá trình làm lab, ta thường bỏ qua mật khẩu cho tài khoản Windows để có thể vào thẳng Windows nhanh chóng. Tuy nhiên, vẫn có thể thiết lập tự động đăng nhập vào thẳng Windows với tài khoản có thiết lập mật khẩu.

Trước khi thực hiện, thực hiện sao lưu lại cho Registry của máy bằng cách vào File -> Export.

Sử dụng regedit với quyền administrator để đảm bảo các thao tác không bị giới hạn.

Trong cửa sổ Registry Editor, tìm tới khóa sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Tìm tới các khóa sau:

DefaultUserName: Nhập vào trên user cần đăng nhập tự động.

DefaultPassword: Mật khẩu của tài khoản tương ứng.

AutoAdminLogon: Thiết lập giá trị “1”

DefaultDomainName: Giá trị này sẽ thiết lập trong trường hợp sử dụng tài khoản domain user.

Lưu ý, nếu bị mất hoặc thiếu bất kỳ khóa giá trị nào, chỉ việc nhấp chuột phải chọn

New -> String Value để tạo khóa với tên như trên. Riêng với AutoAdminLogon thì là giá trị DWORD.

Hoặc để nhanh hơn, có thể sử dụng PowerShell với các command sau đây:

PS:> $RegPath = “HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon”

PS:> Set-ItemProperty $RegPath “AutoAdminLogon” -Value “1” -type String

PS:> Set-ItemProperty $RegPath “DefaultUsername” -Value “YOURDOMAINNAME\Administrator” -type String

PS:> Set-ItemProperty $RegPath “DefaultPassword” -Value “YOURPASSWORD” -type String

Hoặc thêm 1 cách nữa, đó là sử dụng công cụ AutoLogon, nằm trong bộ giải pháp Sysinternals do Microsoft phát hành.

Thực hiện thao tác khởi động lại máy tính để kiểm tra việc thiết lập.

Tham khảo:

[1] – https://support.microsoft.com/en-us/help/324737/how-to-turn-on-automatic-logon-in-windows

[2] – https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/autologon

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com