Một vài dòng ngắn gọn: blog nay đã có tên miền cụ thể! Yay!